Thép tấm

Thép hình U (U-Channel)

Thép H ( H - Beam)

Thép V (L) (Equal Angle)

Thép hình I ( I - Beam)

Thép lá

Thép Hòa Phát

Thép tròn đặc S45C

Thép tấm nhám - chống trượt

Thép C, U, Z lốc (chấn)